Darmowa wysyłka już od 80 zł!

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Sklepu internetowego www.kidodo.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.kidodo.pl jest Suerte Patrycja Lebioda, ul. Kaczeńcowa 32, 60-175 Poznań, NIP: 7792389192, REGON: 380383073, adres email: kidodo@kidodo.pl, zwana dalej Administratorem.

§ 2 Cel i zakres zbierania danych

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień w Sklepie oraz dostarczania usługi Konto Użytkownika, Dane w tych celach przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.
W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia, dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji są przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody są przetwarzane do czasu odwołania zgody.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zamówienia produktów w Sklepie.
Dane osobowe są przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania jest przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3 Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu realizacji uprawnień, należy wysłać wiadomość email na adres kidodo@kidodo.pl.

§ 4 Pliki cookies

Sklep używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki przez Kupującego jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
Instalacja plików cookies jest niezbędna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach cookies znajdują się informacje konieczne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: sesyjne, stałe oraz analityczne.
Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego do czasu opuszczenia Sklepu/wylogowania.
Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Kupującego.
Cookies analityczne umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Kupującego w zakresie zawartości Sklepu oraz lepszą organizację jego układu. Analityczne cookies gromadzą informację o sposobie korzystania ze Sklepu przez Kupującego, informację o stronie, z której został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Kupującego na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Kupującego, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
Kupujący ma prawo zdecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera przez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 5 Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.kidodo.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

DOŁĄCZ DO NAS

    Bądź na bieżąco z naszymi promocjami oraz nowościami